Mediácia


Čo je Mediácia

Mediácia je mimosúdny, neformálny a kultivovaný spôsob riešenia konfliktov za pomoci tretej strany-mediátora. Je to metóda rýchleho a efektívneho riešenia sporov, v ktorom sú obe strany prítomné dobrovoľne. Cieľom mediácie je dospieť k prijateľnej dohode pre obe zúčastnené strany.

Kedy sa obrátiť na mediátora

Mediátora môžete osloviť pred začatím súdneho sporu, ale aj počas už trvajúceho súdneho sporu. Ak sa už prebiehajúci súdny spor vyrieši mediačnou dohodou a súd uznesením rozhodne o zmiery, bude klientovi navyše vrátená prislúchajúca časť súdneho poplatku.

Aké výhody má mediácia

Mediácia je menej finančne aj časovo náročná. Účastníci sa môžu vyhnúť súdnemu sporu a majú kontrolu nad riešením sporu a jeho výsledkom. Je dobrovoľná a jej cieľom je dosiahnuť riešenie výhodné pre obe strany. Mediácia sa realizuje v neformálnom a bezpečnom prostredí, čo prispieva k zníženiu napätia a zlepšeniu vzájomných vzťahov.

V prípadne záujmu je možné realizovať mediačné stretnutie aj v domácom prostredí, čím sa odbúra stres. Mediáciu je možné realizovať, na žiadosť zúčastnených, aj s jednotlivými stranami oddelene. V mnohých krajinách je mediácia bežnou praxou a ľudia ju uprednostňujú práve preto, lebo je časovo a finančne menej náročná, ale hlavne preto, lebo takýto typ dohody je reálny, vecný a odráža možnosti a želania oboch strán.

Webovú adresu špecifikácie modulu gadget sa nepodarilo nájsť